Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα (Updated)

Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), τόσο ως προς τον αριθμό των σημείων επαναφόρτισης όσο και ως προς την χωρική τους κατανομή, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο). Η έλλειψη ικανών-πυκνών και εύκολα προσβάσιμων σημείων για την επαναφόρτιση των Η/Ο επηρεάζει αρνητικά την απόφαση των οδηγών για αγορά ή χρήση ενός Η/Ο λόγω του φαινομένου “range anxiety”, δηλ. της ανησυχίας τους ότι μπορεί να μην είναι δυνατή η επαναφόρτιση της μπαταρίας του Η/Ο πριν αυτή εξαντληθεί και άρα το όχημά τους θα ακινητοποιηθεί. Αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την περαιτέρω διείσδυση των Η/Ο στην αγορά.

Από το 2014, το θεσμικό πλαίσιο για την υποδομή επαναφόρτισης Η/Ο έχει εξελιχθεί σημαντικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFID), θεσπίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών. Η παρούσα οδηγία ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρονικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσω των εθνικών πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών, καθώς και κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω επαναφόρτιση και σημεία ανεφοδιασμού, και προδιαγραφές ως προς τις πληροφορίες προς τους χρήστες. Με το Ν. 4439/2016, η οδηγία 2014/94/ΕΕ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία. Στις 31 Οκτωβρίου 2017, με την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 77226/1, δημιουργήθηκε το Εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

Με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 4277/2014 με το οποίον τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4001/2011 για την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εισήχθη η έννοια του “Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο” ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο, και παράλληλα επεκτάθηκε ο ορισμός του Τελικού Πελάτη, ώστε να συμπεριλάβει και τον ως άνω Φορέα. Τέλος, προβλέφθηκε εξαίρεση των ως άνω Φορέων από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ως άνω νόμου, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, οι δικαιούμενοι, οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος, η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων φορέων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από Γνώμη της ΡΑΕ.

Η ΡΑΕ, βάσει της ανωτέρω αρμοδιότητάς της για τη διατύπωση γνώμης προς τους αρμόδιους Υπουργούς, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση ορισμένα βασικά ζητήματα προκειμένου για την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4439/2016, ως “Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού” ορίζεται το σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση των ενδιαφερόμενων χρηστών-οδηγών Η/Ο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, εντός της ΕΕ χρησιμοποιούνται διαφορετικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω τέσσερεις διαφορετικές κατηγορίες:

Ανταγωνιστικό μοντέλο αγοράς: Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο από τον ιδιωτικό τομέα και στη βάση μιας ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς. Το ανταγωνιστικό μοντέλο αγοράς αποτελεί το προεπιλεγμένο μοντέλο για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο προβλέπεται σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 30 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ (AFID): “Η εγκατάσταση και η λειτουργία σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί ως ανταγωνιστική αγορά με ανοικτή πρόσβαση σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ή διαχείριση υποδομών επαναφόρτισης.” Αυτό το μοντέλο έχει υιοθετηθεί σήμερα από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδιαίτερα από τις μεγαλύτερες αγορές Η/Ο (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Μοντέλο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO): Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο που συντελείται μέσω πρωτοβουλίας του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO). Η οδηγία 2014/94/ΕΕ (AFID) δεν περιλαμβάνει διατάξεις που αποκλείουν την εμπλοκή του DSO σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπό αναθεώρηση οδηγία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM (2016)
864) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα β) η ρυθμιστική αρχή έχει παράσχει την έγκρισή της. Το μοντέλο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής υιοθετήθηκε από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, ως εναλλακτική λύση, στον βαθμό που η δημιουργία υποδομών δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της αγοράς.

Μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρησης: Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο μέσω διαγωνισμών που διοργανώνονται από δημόσιο φορέα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των εν λόγω προσφορών, η παραχώρηση για την εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία ενός ορισμένου αριθμού σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή χορηγείται σε μία ή περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ (AFID) δεν περιλαμβάνει διατάξεις που αποκλείουν την εφαρμογή ενός μοντέλου υποβολής προσφορών και παραχώρησης. Το μοντέλο παραχώρησης έχει υιοθετηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως σε επίπεδο μεμονωμένων δήμων (π.χ. Άμστερνταμ, Λονδίνο, Βερολίνο) και συνιστά εφαρμογή κεντρικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των υποδομών ηλεκτροκίνησης, όπου η δυνατότητα ή και οι θέσεις ανάπτυξης των υποδομών αποτελούν αγαθό που διαχειρίζεται κεντρικά η Πολιτεία, αλλά οι υποδομές καθ’ εαυτές υλοποιούνται και λειτουργούν από ιδιωτικούς φορείς, εν είδει παραχώρησης (concession) έναντι ανταλλάγματος ή άλλων υποχρεώσεων.

Μοντέλο εθνικού φορέα εκμετάλλευσης: Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο μέσω ειδικού δημόσιου φορέα. Ο φορέας μπορεί να αναλάβει την ευθύνη είτε μόνο για την εγκατάσταση και την ιδιοκτησία των υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο ή και για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Το εθνικό μοντέλο φορέα εκμετάλλευσης αντιμετωπίζει τις υποδομές επαναφόρτισης ως «φυσικό μονοπώλιο», το οποίο αναπτύσσει ή/και λειτουργεί το ίδιο το κράτος, και δεν συνάδει με την οδηγία 2014/94/ΕΕ (AFID), η οποία ορίζει ρητώς ότι «η εγκατάσταση και η λειτουργία σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να αναπτυχθούν ως ανταγωνιστική αγορά με ανοικτή πρόσβαση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ή διαχείριση υποδομών επαναφόρτισης. Το εθνικό μοντέλο φορέα εκμετάλλευσης υιοθετήθηκε από λίγα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά βάση από την Πορτογαλία (MOBI.E), πριν από την έκδοση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ και πλέον δεν αποτελεί βάσιμη εναλλακτική επιλογή.

Υβριδικό μοντέλο: Πρόκειται για ένα μικτό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία τουλάχιστον δύο από τα παραπάνω μοντέλα. Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των μοντέλων είναι δυνατοί και έχουν εφαρμοστεί από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, υπάρχουν επίσης επιλογές για τον καθορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων. Αυτά δεν καθορίζονται πάντοτε από τη νομοθεσία αλλά διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό βάσει των πρακτικών της αγοράς καθώς και ορισμένων διεθνών προτύπων (π.χ. ISO 15118). Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούνται σήμερα οι εξής βασικοί ρόλοι στο σύστημα ηλεκτροκίνησης:

1. Ιδιοκτήτης σημείου επαναφόρτισης: έχει την κυριότητα του δημοσίως προσβάσιμου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο

2. Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης (Charging Point Operator – CPO): διαχειρίζεται το δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης Η/Ο και παρέχει την υπηρεσία επαναφόρτισης του Η/Ο.

3. Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (Electromobility Service Provider – EMSP): παρέχει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης σε χρήστες Η/Ο, όπως η χρέωση χρήσης των υπηρεσιών μέσω συμβολαίου, η διάθεση πληροφοριών διαθεσιμότητας, ο γεωγραφικός εντοπισμός και η κράτηση θέσεων φόρτισης, η διαχείριση στόλου Η/Ο κ.ά.

4. Φορέας εκκαθάρισης ηλεκτροκίνησης: διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των διαχειριστών σημείων επαναφόρτισης και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, αποσκοπώντας στη διαλειτουργικότητα (interoperability) των υποδομών.

5. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής, συνδέει σε αυτό τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και μπορεί να διαχειρίζεται τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας αυτών.

6. Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας: ασκεί δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για επαναφόρτιση Η/Ο, συνήθως στους διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης, παρέχοντας την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για την εξυπηρέτηση των συνδεόμενων Η/Ο. 7.

Χρήστης ηλεκτρικού οχήματος: κατέχει/εκμεταλλεύεται/χρησιμοποιεί ηλεκτρικό όχημα και αγοράζει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης (επαναφόρτισης, χρέωσης κλπ.).

Στην πράξη, είναι δυνατοί συνδυασμοί αυτών των διαφορετικών ρόλων. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης είναι συχνά και ο ιδιοκτήτης του αντίστοιχου σημείου επαναφόρτισης. Ένας πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης. Σύμφωνα με το μοντέλο DSO, ένας διαχειριστής συστήματος διανομής μπορεί επίσης να είναι ιδιοκτήτης/διαχειριστής δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων φορέων μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με διαφορετικούς τρόπους. Οι συναλλαγές μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης σημείων επαναφόρτισης και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης μπορούν να πραγματοποιούνται βάσει διμερών συμφωνιών ή μέσω του φορέα εκκαθάρισης ηλεκτροκίνησης.

Τέλος, υπάρχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε ρυθμίσεις (π.χ. προϋποθέσεις αδειοδότησης/γνωστοποίησης/εγγραφής, μεταφοράς δεδομένων, διαλειτουργικότητας και επί τούτω χρέωσης, μέτρησης και τιμολόγησης, καθώς επίσης και διαφάνειας χρεώσεων/τιμών).

Στην ελληνική νομοθεσία, δεν πραγματοποιείται διακριτός ορισμός των παραπάνω πολλαπλών οντοτήτων και διαχωρισμός των ρόλων τους. Ο «Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο», ο οποίος ορίζεται ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο (άρθρο 2 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 4277/2014), ουσιαστικά ταυτίζεται με την έννοια του διαχειριστή σημείου επαναφόρτισης (CPO), ο οποίος ωστόσο δεν αποκλείεται από την ιδιοκτησία υποδομών και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους και τα σχόλιά τους σχετικά με τα προαναφερθέντα γενικά ζητήματα ανάπτυξης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης και ειδικότερα σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ι. Μοντέλα για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο
Ποιο από τα παρακάτω μοντέλα για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο θεωρείτε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα; Να διευκρινιστούν οι λόγοι της επιλογής του μοντέλου, καθώς επίσης και οι κύριοι λόγοι μη επιλογής ενός από τα άλλα μοντέλα. Να περιγραφεί πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το μοντέλο στην πράξη, ιδίως ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, ιδιοκτησία και λειτουργία της υποδομής επαναφόρτισης EV.

Α) Ανταγωνιστικό μοντέλο αγοράς

Β) Μοντέλο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO)

Γ) Μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρησης

Δ) Υβριδικό μοντέλο

Για το προτιμώμενο μοντέλο, να περιγραφεί πώς θα μπορούσαν να οργανωθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των διαφόρων φορέων (Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης, πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, φορέας εκκαθάρισης ηλεκτροκίνησης, Διαχειριστής Δικτύου, προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, χρήστης ηλεκτρικού οχήματος). Επίσης να αναφερθεί πώς θεωρείτε ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις ανάπτυξης ή και λειτουργίας των υποδομών (π.χ. αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια, επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα κλπ.) και ποιες προϋποθέσεις, περιορισμοί και υποχρεώσεις πρέπει να συνοδεύουν τυχόν κρατική ενίσχυση.

ΙΙ. Θέματα που αφορούν τη λειτουργία υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο:

1. Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης H/O και διαδικασία έγκρισης-αδειοδότησης.

2. Αναγκαιότητα χορήγησης αδειών σε Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο, με ρόλο Διαχειριστών (CPO) δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ή/και παρόχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (EMSP). Σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.

3. Δημιουργία μητρώου δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο. Φορέας που τηρεί τα μητρώα, στοιχεία/πληροφορίες που περιλαμβάνουν.

4. Απαιτήσεις για τη διαβίβαση λειτουργικών δεδομένων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο, είδος δεδομένων/πληροφοριών, φορέας υποδοχής τους και τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης των δεδομένων αυτών.

5. Απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και ενδεδειγμένος τρόπος επίτευξής της.

6. Απαιτήσεις για τη μέτρηση και την τιμολόγηση σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο: απαιτήσεις πιστοποίησης μετρητών, ενσωμάτωσή τους στις διατάξεις φόρτισης, μέτρηση ενέργειας από Δίκτυο και ενέργειας παρεχόμενης σε Η/Ο, βάση τιμολόγησης (ενέργεια, χρόνος, συνεδρία κλπ.), διαφάνεια παρεχόμενων τιμών επαναφόρτισης Η/Ο (ad hoc, βάσει συμβολαίου, roaming), ένδειξη χρέωσης και τρόπος πληρωμής κλπ.

7. Δυνατότητα του Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο να επιλέγει για το σημείο επαναφόρτισης διαφορετικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον προμηθευτή του χώρου όπου εγκαθίσταται το σημείο επαναφόρτισης (προκειμένου περί σημείων που λειτουργούν σε δημοσίως προσβάσιμους ιδιωτικούς χώρους), σύμφωνα με την απαίτηση του άρ. 4, παρ. 12 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ. Πρακτικός τρόπος επίτευξης της ευχέρειας αυτής και δημιουργούμενες υποχρεώσεις μεταξύ των χρηστών, π.χ. ιδιοκτήτη χώρου εγκατάστασης και διαχειριστή σημείου επαναφόρτισης.

8. Αντιστοίχως για ιδιωτικά σημεία επαναφόρτισης (π.χ. «νοικοκυριά» κατά το άρ. 4, παρ. 12 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ), ως προς τη δυνατότητα σύναψης ανεξάρτητου συμβολαίου προμήθειας και την αναγκαία υποστήριξή της από μετρητικές διατάξεις.

9. Τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε πρακτικά να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για Η/Ο από ενδιαφερόμενα μέρη πλην του Διαχειριστή Δικτύου (υπό αναθεώρηση οδηγία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM (2016) 864)).

10. Άλλες τεχνικές απαιτήσεις για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο.

11. Τρόπος προσαρμογής ήδη λειτουργούντων φορέων και υφιστάμενων υποδομών στο προτεινόμενο μοντέλο δραστηριοποίησης Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο.

ΙΙΙ. Δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης του φορτίου Η/Ο
Ποιες είναι οι θέσεις σας αναφορικά με τις προηγμένες δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης του φορτίου Η/Ο και τις υπηρεσίες που αυτό θα μπορεί να προσφέρει στο Δίκτυο και το Σύστημα; Πώς η λειτουργικότητα αυτή εξυπηρετείται (τουλάχιστον δεν αναστέλλεται) από το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο; Ειδικότερα ερωτήματα επί των οποίων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις και σχόλια:

1. Αναγκαιότητα διαχείρισης ή/και άμεσου ελέγχου του φορτίου Η/Ο και κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που θεωρείτε ότι μπορούν να παρασχεθούν μέσω αυτού.

2. Δυνατότητες και μέσα για κατανομή της ενέργειας φόρτισης Η/Ο επί της ημερήσιας καμπύλης φορτίου του Συστήματος.

3. Δυνατότητα σωρευτικής εκπροσώπησης (aggregation) του φορτίου Η/Ο για παροχή υπηρεσιών ευελιξίας/επικουρικών υπηρεσιών στην Αγορά. Τρόπος ελέγχου του φορτίου Η/Ο και πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Έλεγχος/διαχείριση του φορτίου Η/Ο για κάλυψη απαιτήσεων του τοπικού δικτύου, τρόπος εξασφάλισης και αμοιβής των υπηρεσιών αυτών. 5. Αναγκαιότητα/σκοπιμότητα επέκτασης της διαχείρισης σε ιδιωτικά σημεία φόρτισης Η/Ο (κατά βάση οικιακά) και τρόπος επίτευξης του στόχου αυτού, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και από πλευράς συμβατικών σχέσεων και αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΡΑΕ έως την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ho@rae.gr ή εγγράφως.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Previous ArticleNext Article