ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ HI-TECH EKO MOBILITY RALLY 2018

  1. ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIA VII

 

  1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIA ΙΙΙΑ

Σημείωση:  Σε κάθε συνολικό πίνακα αναφέρονται και οι οδικές ποινές

COMPLETE RESULTS OF HI-TECH EKO MOBILITY RALLY 2018

  1. HYBRID VEHICLES OF CATEGORY FIA VII

 

  1. ELECTRIC VEHICLES OF CATEGORY FIA ΙΙΙΑ

Note:  On each total table the road penalties are also indicated

Βραβείο κατανάλωσης ενέργειας – Energy consumption cup