Δελτία τύπου

Δελτίο τύπου 14-11-2017

Δελτίο τύπου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

Η πρόσφατη ΚΥΑ που αφορά στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς και των υποδομών των εναλλακτικών καυσίμων εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4439/2016.

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. θεωρεί ότι το περιεχόμενο αυτής της ΚΥΑ, σε ότι αφορά τη μελλοντική διείσδυση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και αναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων στη χώρα μας, προδικάζει στατικότητα του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας της αγοράς και επομένων άγεται σε πολύ συντηρητικές προβλέψεις.

Όμως η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, στην αρχική της φάση, απαιτεί κάτι περισσότερο για να αναδείξει τη δυναμική της και να  εμφανίσει τα επιθυμητά εντυπωσιακά αποτελέσματα τα οποία όχι μόνο θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών κατά τα επόμενα έτη αλλά και θα αποφέρουν οφέλη για την εθνική οικονομία.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων υποστηρίζει ότι η θέσπιση μιας σειράς κινήτρων φορολογικής ελάφρυνσης και απαλλαγής από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις κατά την εισαγωγή και διανομή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, σύμφωνα και με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ, μπορεί να πυροδοτήσει την αγορά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο των υποδομών και κατασκευών. Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. δεν θα παύσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή υποβάλλοντας τις προτάσεις του στις αρμόδιες Αρχές.

Η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων είναι δυνατό να αποτελέσει για τη χώρα μας ένα σημαντικό πεδίο αναπτυξιακών δράσεων αρκεί να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητές της και να εφαρμοστεί ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Previous ArticleNext Article