Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Ο νόμος για την ηλεκτροκίνηση και οι αναγκαίες προτεραιότητες

Ο νόμος 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 142 Α της 23/7/2020. Ο χρόνος για την επίτευξη των στόχων του άρχισε ήδη να τρέχει. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε η επιτυχία ή όχι των προσπαθειών της κυβέρνησης που δρομολογούνται με αυτό το νομοθέτημα – πλαίσιο εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες. Κατά πρώτον, από το βαθμό δραστηριοποίησης όλων των διοικητικών μηχανισμών και τον ορθολογικό συντονισμό των ενεργειών τους, και κατά δεύτερον, από την ανταπόκριση της κοινωνίας στο κάλεσμα για ευρεία αποδοχή της τεχνολογικής επανάστασης του εξηλεκτρισμού των μέσων μετακίνησης και μεταφορών σε όλες της τις εκφάνσεις, όπως είναι η επιλογή των οχημάτων, η δημιουργία υποδομών, η ευαισθητοποίηση στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και τέλος η εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο πρώτος από αυτούς τους παράγοντες, από τη μέχρι τώρα εξέλιξη, φαίνεται να εξασφαλίζεται αφού το μεν νομοθέτημα – πλαίσιο έγκαιρα και με ικανοποιητικό βαθμό πληρότητας υλοποιήθηκε, οι δε προϋποθέσεις για γρήγορους ρυθμούς δράσης υπάρχουν αφού τα γνωστά προβλήματα των ατελείωτων καθυστερήσεων λόγω επικαλυπτόμενων συναρμοδιοτήτων περιορίζονται δραστικά από το ίδιο το νομοθέτημα οι δε απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για τα κίνητρα έχουν εξασφαλισθεί.

Ο δεύτερος όμως, και σπουδαιότερος, θα απαιτήσει γνώση των κανόνων της αγοράς, λείανση των όποιων δυσκολιών θα αντιμετωπίσει ο υποψήφιος χρήστης ενός ηλεκτρικού οχήματος, ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο σύνολό της. Μεγάλη σημασία για την επιτυχία της επιζητούμενης ευρείας διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης έχει η βαθιά και αναλυτική γνώση των αποτρεπτικών για τον υποψήφιο χρήστη στοιχείων, κατά κατηγορία και είδος, και οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν για την υπέρβασή τους. Στον τομέα αυτό η δομή των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών είναι φυσικό να χρειάζεται συνεργασίες και ενίσχυση από φορείς της αγοράς, από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και από ΜΚΟ με εμπειρία στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου στα θέματα της ηλεκτροκίνησης.

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. από καιρό έχει προτείνει την κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των δράσεων που απαιτούνται για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας εκφρασμένη σε πέντε βήματα – στόχους ως εξής:

  • Βήμα 1. Η δημιουργία ενός βασικού δικτύου ταχυφορτιστών στο εθνικό οδικό δίκτυο προκειμένου να εξασφαλισθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η ελεύθερη διακίνηση σε αυτό.

Το ΕΛΙΝΗΟ, στα μέσα του 2018, συνέταξε μια προκαταρκτική μελέτη σύμφωνα με την οποία ένα τέτοιο βασικό δίκτυο θα απαιτούσε την εγκατάσταση 18 ταχυφορτιστών ισχύος 150 kW (peak 175 kW) και 62 ταχυφορτιστών ισχύος 50 kW. Έκτοτε έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος λόγω της εγκατάστασης ταχυφορτιστών σε ορισμένα σημεία από ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς. Εκείνο όμως που απαιτείται να συμβεί το ταχύτερο δυνατό είναι η πλήρωση όσων θέσεων παραμένουν ακόμα κενές και κυρίως να ασκηθεί εποπτεία επί της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι ποιοτικές και η τιμολόγηση της ενέργειας να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα.

  • Βήμα 2. Η δημιουργία ταμείου επιδότησης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εξαγγελθείσα επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων για τη διετία 2020-2021 συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ πρέπει να θεωρηθεί ως υπερεπαρκής και επομένως η δράση αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο

  • Βήμα 3. Η δημιουργία σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδομών αποκλειστικής στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ο ψηφισθείς νόμος προβλέπει σειρά ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν από τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς προκειμένου να προσφέρονται στους κατοίκους υπηρεσίες δημόσιας στάθμευσης και φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η συντονισμένη εποπτεία αυτών των οργανισμών έτσι ώστε τα αντίστοιχα προγράμματα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις το δε τεχνολογικό τους υπόβαθρο να είναι ενιαίο και αποδοτικό σε ποιότητα υπηρεσιών.

  • Βήμα 4. Η παροχή πακέτου κινήτρων φορολογικού χαρακτήρα.

Ο ψηφισθείς νόμος παρέχει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις στην αγορά κατοχή αλλά και χρήση ηλεκτρικών οχημάτων. Επομένως αυτός ο στόχος υλοποιήθηκε ήδη

  • Βήμα 5. Ενημέρωση και κοινωνική ευαισθητοποίηση

Κατά την πρώτη φάση της επιχειρούμενης διάδοσης της ηλεκτροκίνησης απαιτείται η οργανωμένη και στοχευμένη ενημέρωση κοινωνικών αποδεκτών όπως οι κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενοι:

– Σχολική ενημέρωση εξειδικευμένη στα ηλικιακά δεδομένα των εκπαιδευτικών κύκλων

– Τεχνοοικονομική ενημέρωση φορέων και ομάδων με ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις όπως είναι οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι επιχειρηματίες των αυτοκινήτων ταξί, οι επιχειρηματίες μεταφοράς φορτίων, οι φορείς διανομής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που διατηρούν στόλους μεταφορικών μέσων φορτίων ή προσώπων κ.λπ.

– Ενημέρωση του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα για τις δυνατότητες που διανοίγονται από την εφαρμογή της τεχνολογίας της ηλεκτροκίνησης στις δραστηριότητες που ασκούνται από τους φορείς του ιδίως δε εκείνων των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς.

– Γενική ενημέρωση των υποψήφιων αγοραστών νέων αυτοκινήτων σχετικά με τις παρεχόμενες από τη τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης ωφέλειες

Η δράση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ιδιαίτερη μέριμνα του εποπτεύοντος Υπουργείου δοθείσης της σημαντικής επίδρασης που μπορεί να έχει στην επιζητούμενη ευρεία διείσδυση της ηλεκτροκίνησης. Σεμινάρια και εκδηλώσεις εξοικείωσης των πολιτών στη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων έχουν διεθνώς αποδειχθεί ως πρόσφορα μέσα για την επίτευξή της

Ο νόμος 4710/2020 καλύπτει σχεδόν όλα τα ανωτέρω βήματα – στόχους και επομένως όλα πλέον θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά θα κινηθούν και οι δύο ως άνω παράγοντες για την υλοποίησή τους.

Η Ελλάδα τώρα μπαίνει σε εποχή νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Από εμάς όλους θα εξαρτηθεί εάν, αυτή τη φορά, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να ωφεληθούμε σε πολλά επίπεδα όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η μείωση των θορύβων, ιδίως στα αστικά κέντρα, με αντίστοιχα θετικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και η υποκατάστασή τους από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές και τέλος η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών τομέων σε δραστηριότητες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου με ταυτόχρονη προσφορά καλώς αμειβομένων θέσεων εργασίας για τους νέους τεχνοκράτες μας που τώρα οδεύουν στο εξωτερικό σε αναζήτηση εργασίας.

Καλή επιτυχία σε όλους όσους θα συμβάλουν στην προσπάθεια

Previous ArticleNext Article